Níže uvedené podmínky stanovují pravidla e-mailové komunikace, jejíž účastníkem je společnost K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 07755791, se sídlem: Uruguayská 380/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (dále též jen „Společnost“), a adresátem (dále též jen „Adresát“), jakož i vzájemná práva a povinnosti vyplývající z jejich e-mailové komunikace (dále též jen „e-mailová komunikace“). Podmínky e-mailové komunikace se přiměřeně aplikují i ve vztahu k přílohám jednotlivých e-mailových zpráv.

1. Ochrana důvěrných informací

E-mailové zprávy a jejich přílohy jsou důvěrné a jsou určeny pouze jejím zamýšleném adresátům. Informace v nich uvedené, včetně případných příloh, podléhají závazku mlčenlivosti dle zákona č. 85/1996 Sb. o advokacii.

Nezamýšlený Adresát je povinen o chybném doručení bezodkladně informovat Společnost, případně jiného odesílatele, který mu e-mailovou komunikaci zpřístupnil, a dále neprodleně vymazat e-mailovou komunikaci včetně příloh ze svého zařízení, a to včetně všech záloh. Nezamýšlený Adresát není oprávněn e-mailovou komunikaci ani její část kopírovat, měnit či ji zpřístupnit jakýmkoli třetím osobám nebo použít jiným způsobem. V opačném případě se Adresát, kterému nebyla e-mailová komunikace určena, jakož i všichni další Adresáti, kterým byla e-mailová komunikace nezamýšleným Adresátem poskytnuta, vystavují riziku právního postihu v souladu s § 183 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, a případně též povinnosti k náhradě škody či újmy způsobené Společnosti, jejím zákazníkům, odběratelům či dalším dotčeným osobám v důsledku porušení uvedených povinností.

Společnost coby odesílatel nenese u doručeného e-mailu odpovědnost za chyby nebo ztráty jeho obsahu, včetně případných příloh, nastalé v důsledku daného způsobu elektronické komunikace.

2. Ochrana osobních údajů

Společnost je zpracovatelem osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále též jen „GDPR“) a právním předpisy České republiky.

Kompletní výčet zásad ochrany osobních údajů, všechny informace o jejich zpracovávání Společností i práva adresátů vyplývající z GDPR jsou dostupné na tomto odkaze: https://www.k2legal.cz/zasada-ochrany-osobnich-udaju/

Pravidla zpracování osobních údajů fyzických osob se vztahují též na všechny Adresáty, které jsou fyzickými osobami.

Společnost nevyužívá při zpracování osobních údajů zpracovatele ani jiné subdodavatele. Společnost dále nevyužívá sběru anonymních dat pro analytické účely (tzv. soubory cookies).

3. Pravidla pro uzavření smlouvy

Informace obsažené v e-mailové komunikaci nejsou ze strany Společnosti nabídkou ani návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“), není-li Společností výslovně uvedeno jinak.

Učiní-li Adresát nabídku či návrh uzavření smlouvy ve smyslu § 1731 občanského zákoníku, lze přijetí takové nabídky Společností považovat za závazné pouze v případě, je-li to Společností výslovně uvedeno.

Ustanovení tohoto oddílu se použijí i na veškerá ujednání, která směřují ke změně již uzavřených smluv.

Týká-li se e-mailová komunikace jednání o smlouvě, bere její Adresát ve smyslu § 1729 odst. 1 občanského zákoníku na vědomí, že ve společnosti K2 Legal s.r.o., advokátní kancelář podléhá uzavírání veškerých smluv interním pravidlům, přičemž důvodné očekávání uzavření smlouvy je možné vždy až po výslovném konečném schválení příslušné smlouvy jednatelem společnosti. Přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou se v souladu s § 1740 odstavec 3 občanského zákoníku vylučuje.

Všechny smlouvy jsou Společností uzavírány, měněny nebo rušeny výlučně na základě výslovného projevu vůle a shody obou smluvních stran na všech náležitostech, úpravě smluvních práv a povinností a celkovém znění. Nebudou-li tyto podmínky splněny, nebude mít právní jednání smluvních stran směřující k uzavření smlouvy právní účinky.

Obsahuje-li e-mailová komunikace informace o cenách či obsahuje-li vysvětlení smluvních podmínek, příp. doplňující smluvní podmínky k již existujícím závazkům a obchodním vztahům, jedná se o nezávazné a nevynutitelné informace, není-li výslovně uvedeno jinak. Informace se stávají závaznými až na základě jejich schválení k tomu pověřenou osobou a způsobem, jak bylo uvedeno výše.

Názory uvedené v e-mailové komunikaci nemusí nutně vyjadřovat názory či stanoviska Společnosti, ale mohou pouze představovat názory či stanoviska konkrétního odesílatele.

4. Závěrečná ustanovení

Vztahy mezi Společností a Adresátem se řídí právními předpisy České republiky. Případné spory bude rozhodovat věcně a místně příslušný soud na území České republiky, nestanoví-li mezinárodní smlouva, jež je součástí českého právního řádu, jinak.

Tato pravidla e-mailové komunikace mohou být průběžně aktualizována.

Poslední aktualizace: 20. 7. 2023