NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE

Máte-li zájem o právní služby, kontaktujte nás prosím telefonicky nebo e-mailem. Poté obvykle následuje osobní schůzka, na které se domluvíme na podmínkách a způsobu vzájemné spolupráce. Přestože Vás rádi osobně poznáme, není schůzka nezbytnou podmínkou naší spolupráce. Je možné ji nahradit telefonátem nebo videokonferenčním hovorem (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype).

ODMĚNA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Klademe důraz na to, aby pro Vás byla odměna za poskytování právních služeb maximálně transparentní a abyste měli plnou kontrolu nad cenou právních služeb. Vždy se proto předem dozvíte, jakým způsobem bude odměna za poskytování právních služeb účtována.

Nejčastěji je s klienty sjednávána odměna hodinová. V některých případech se lze dohodnout na pevně stanovené paušální odměně za určitý úkon/službu.

V případě vymáhání pohledávek lze také sjednat odměnu podílovou (odměna je stanovena jako podíl na částce, která bude dlužníkem skutečně zaplacena) či odměnu za „přísudek“ (odměna je placena z nákladů soudního řízení, které soud ve věci přizná). V úvahu připadají i kombinace těchto odměn. Bližší informace o ceně při vymáhání pohledávek jsou dostupné zde.

Ostatní oblasti našich služeb jsou účtovány dle následujících ceníků:

Nemovitosti a advokátní úschovy

Stavební právo

– SVJ

Pohledávky

– Insolvence

– Veřejné zakázky

– Trestní právo

Korporace

Likvidace

– Závazkové právo

HODINOVÁ ODMĚNA

Tento způsob odměňování lze použít na všechny druhy právních služeb. Hodinová sazba se pohybuje v rozmezí 2 500 Kč až 3 500 Kč bez DPH, a to v závislosti na konkrétních okolnostech případu.

Jedním z kritérií, které určuje výši hodinové sazby, je i předpokládaný rozsah hodin práce (zpravidla čím je případ více časově náročnější, tím je hodinová sazba nižší). Rovněž v případě dlouhodobé spolupráce se odměna pohybuje na spodní hranici naší hodinové sazby.

JAK ÚČTUJEME ČAS?

V případě hodinové odměny je odpracovaný čas přehledně evidován, a to společně s popisem konkrétních vykázaných činností. Tento přehled Vám předložíme jako přílohu faktury.

Čas účtujeme po započatých čtvrthodinách. Nepoužíváme tedy metodu účtování „za každou započatou hodinu“. Pokud budete mít v průběhu fakturace k předložené evidenci odpracovaného času nějaké dotazy či připomínky, rádi Vám poskytneme bližší vysvětlení.

Jsme si vědomi toho, že byste rádi znali namísto hodinové sazby celkovou částku, kterou vynaložíte za právní služby. Proto Vám v případě Vašeho zájmu pro představu sdělíme předpokládaný rozsah hodin práce. Rovněž je možné se domluvit, že Vás budeme informovat v případě překročení určitého počtu hodin, popř. částky.

JAK PROBÍHÁ FAKTURACE?

Fakturace probíhá zpravidla měsíčně, přičemž splatnost faktury činí 15 dnů od vystavení. Fakturace tedy probíhá průběžně, nikoli až po skončení případu.

JAKÉ ÚKONY OBVYKLE ÚČTUJEME?

  • schůzky s klientem, účastníky řízení, nebo smluvními partnery
  • jednání u soudu, popř. u jiného orgánu,
  • telefonická či e-mailová komunikace s klientem či jinými osobami, pokud se týká poskytování právních služeb,
  • seznámení se s podklady (dokumenty) a jejich posouzení a analýza,
  • příprava právních dokumentů (např. smlouvy, žaloby, vyjádření, stanoviska).

KDY ÚČTUJEME SNÍŽENOU SAZBU?

V některých případech nám nepřijde fér účtovat klientům plnou hodinovou sazbu. Proto současně nabízíme sníženou hodinovou sazbu ve výši 1 500 Kč bez DPH. Touto sazbou jsou účtovány administrativní úkony a dále:

  • čas strávený cestou ze sídla advokátní kanceláře do místa, kde jsou poskytovány právní služby, a zpět (např. jednání u klienta, soudní jednání),
  • čas promeškaný v důsledku zpoždění zahájení jednání před soudem nebo jiným orgánem.

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Advokátní kancelář je plátcem DPH, a proto je účtovaná částka navyšována vždy o DPH. Sazba této daně v případě právních služeb činí 21 %.

SLOŽENÍ ZÁLOHY

Při převzetí případu je zpravidla požadováno složení zálohy, jejíž výše činí obvykle 25 % až 50 % předpokládané hodnoty právních služeb.

NÁKLADY

Odměna advokátní kanceláře nezahrnuje náklady, jako jsou například soudní a jiné poplatky, odměny notářů, znalců, tlumočníků, poštovné, cestovní výdaje, poplatky za úřední ověření listin a podpisů, poplatky za konverze či za ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.

Cestovní výdaje jsou po dohodě s klientem účtovány buď dle právních předpisů o cestovních náhradách, nebo podle pevné sazby za 1 km. 

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ

Pevně věříme, že mezi námi nedojde k žádným sporům. Přesto je naší povinností Vám sdělit, že případné spory mezi advokátní kanceláří a spotřebitelem (tj. klientem) vyplývající ze smluv o poskytování právních služeb jsou mimosoudně řešeny Českou advokátní komorou, která k tomu byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je http://www.cak.cz .