S ČÍM VÁM POMŮŽEME

Naše kancelář se úzce specializuje na veškerou veřejnoprávní agendu týkající se povolování a realizace staveb, a to bez ohledu na to, zda se jedná o individuální výstavbu, velké projekty či liniové stavby. Díky spolupráci s renomovanými odborníky poskytujícími projektové, konzultační a inženýrské služby máme kromě právních schopností a zkušeností též možnost poskytnout naše služby s výrazným přesahem do technické roviny. Klientům jsme tudíž schopni poskytnout v této oblasti komplexní právní a daňové poradenství, včetně jejich zastoupení ve všech souvisejících správních či soudních řízeních, a upozornit je na veškerá právní rizika.

Rovněž nabízíme pomoc ve stavebnictví v soukromoprávní rovině, a to jak z hlediska smluv o dílo, příkazních smluv (výkon technického dozoru, správce stavby apod.), tak v širší rovině i při koupi, prodeji či nájmu nemovitostí. Zkušenosti máme také s řešením sporů v oblasti nemovitostí, včetně sporů týkajících se uplatňování nároků z vad.

Pro klienty nabízíme:
 • komplexní poradenství při povolování a výstavbě developerských projektů, kancelářských či průmyslových nemovitostí, liniových staveb, bytových domů, rodinných domů
 • konzultace ohledně právních aspektů rekonstrukcí
 • pomoc při rozklíčování, které stavební záměry nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
 • posouzení územních a regulačních plánů
 • poradenství ve věci vydání územního souhlasu a územního rozhodnutí stavebním úřadem
 • poradenství spojené se stavebním povolením a s ohlášením staveb stavebnímu úřadu
 • konzultace a zastupování v řízeních týkajících se otázek životního prostředí (včetně zastupování spolků a účasti veřejnosti)
Pro klienty dále připravíme či posoudíme:
 • námitky, připomínky a odvolání v rámci řízení dle stavebního zákona
 • smluvní dokumentaci, typicky smlouvy o dílo – s důrazem na zhodnocení aspektů
  odpovědnosti za provedení díla a poskytnutí záruk
 • smlouvy o hypotečním úvěru a související smluvní dokumentaci s bankou
 • nájemní smlouvy či kupní smlouvy
 • smlouvy o zřízení služebností, zástavních práv či předkupních práv
 • smlouvu o výstavbě
Zastoupíme klienty:
 • v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • v řízení o odstranění (černých) staveb
 • při jakémkoliv dalším jednání se stavebním úřadem
 • při jednání s bankami a pojišťovnami
 • v rámci řešení sporů při jednání s protistranou a případně ve správním, rozhodčím či soudním řízení
  • zejména spory týkající se reklamací a uplatňování nároků z vad nemovitostí (např. požadování slevy z kupní ceny, odstranění vady, odstoupení od smlouvy)
  • sousedské spory (například zasahuje-li sousedova stavba na Váš pozemek; spory o hranice pozemků; spory ohledně zřízení přístupu k nemovitosti přes cizí pozemky; pokud od sousedů na Váš pozemek proniká voda, kouř, pach, stín, hluk apod.)
 • ve výběrových řízeních vyhlašovaných v rámci státní správy i samosprávy

KOLIK VÁS TO BUDE STÁT

Odměna za právní služby je účtována zpravidla dle hodinové sazby 2 500 až 3 500 Kč bez DPH.
Bližší informace o účtování hodinovou sazbou jsou dostupné zde.

Orientační ceny některých úkonů:

Související články

404 - Nenalezeno

Nenašli jsme nic, co by odpovídalo vašemu hledání. Zkuste upřesnit hledání nebo využijte hlavní menu k navigaci na webu.

reference

„Advokátní kancelář K2 Legal s.r.o., resp. JUDr. Lukáš Klicpera, pro naši obec dlouhodobě zajišťuje advokátní služby a právní poradenství. V minulých letech nás zastupovala ve dvou významnějších právních sporech. V roce 2018 nás společnost úspěšně zastupovala při řešení sporu ve věcech vad, nedodělků a vymáhání smluvních sankcí na investiční akci „Oprava veřejné komunikace“. Advokátní kancelář k řešené problematice přistupovala velice profesionálně. Její výstupy byly se zástupci obce průběžně konzultovány a objasňovány. V roce 2020 nám advokátní kancelář pomohla vyřešit spor o oprávněnost výše obdržené fakturované částky za opravu požárního vozidla. Jednání bylo opět velice promptní a konstruktivní. Záležitost byla vyřešena v průběhu několika týdnů. Advokátní kancelář nám dále připravuje a poskytuje konzultační činnost ve věcech majetkoprávních (kupní smlouvy, věcná břemena) a dále nám pomáhá formovat a připravovat Smlouvy zejména kolem výstavby dopravní infrastruktury (Smlouvy o dílo, Plánovací smlouvy). Kladně zde hodnotíme její operativní přístup a znalosti, zejména v tomto speciálním segmentu stavebního práva.“

za obec Habrůvka, Martin Šimek – starosta

„Spokojenost s celkovým, a hlavně profesionálním přístupem a rychlou komunikací.“

Jana Hosk

„Na spolupráci s Michalem Kalenským si cením především toho, že se snaží dívat na věc z pohledu klienta. Neprodukuje zbytečné sáhodlouhé právní analýzy, ale je schopen jasně odpovídat na otázky a pomoci s praktickým řešením dané situace.“

Petr Galík – Finanční ředitel Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

Služby K2 Legal využívám již delší dobu. Oceňuji především profesionální a zároveň lidský přístup. Vždy rychle porozumí mým potřebám a navrhnou nejlepší řešení. Spolupráci vřele doporučuji.

Tomáš Fojt

Mám rád chytré a příjemné lidi. V K2 legal jsem se s takovými lidmi setkal a celý průběh spolupráce mohu hodnotit velmi pozitivně. Profesionální, příjemné, rychlé jednání, které mi pomohlo dotáhnout řešené věci do úspěšného konce. Děkuji!

Michal Špak