S ČÍM VÁM POMŮŽEME

V oblasti závazkového práva poskytujeme našim klientům na denní bázi komplexní právní poradenství a služby. Klienty zastupujeme při jednání se smluvními partnery, zajišťujeme přípravu a sepis smluv a v případě potřeby zastupujeme klienty též v řízeních před správními orgány či soudy. Do této oblasti spadají rovněž některé záležitosti týkající se práva dědického, pracovního a rodinného a oblast sousedských sporů.

 • příprava, analýza a revize občanskoprávních smluv (zejména smlouvy kupní, darovací, nájemní, pachtovní, o dílo, o zápůjčce, zprostředkovatelské, příkazní)
 • příprava, analýza a revize obchodněprávních smluv (zejména o výkonu funkce, o obchodním zastoupení, zakladatelská právní jednání, akcionářské dohody, smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál, licenční, o tiché společnosti, leasingové)
 • příprava, analýza a revize pracovněprávních dokumentů (zejména pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti)
 • příprava, analýza a revize zajišťovacích smluv (zejména zástavní smlouvy, dohody o uznání dluhu, ručitelská prohlášení, dohody o vyplňovacím právu směnečném)
 • příprava, analýza a revize dohod v rámci mimosoudního (smírného) řešení sporů (zejména dohody o narovnání, dohody o splátkovém kalendáři či dohody o částečném prominutí dluhu s odkládací podmínkou) a poradenství při ukončení právních vztahů (včetně odstoupení a výpovědí smluv)
 • postoupení pohledávek a převzetí dluhů
 • vyhotovení všeobecných obchodních podmínek a rámcových smluv
 • konzultace a příprava projevů vůle zůstavitele v oblasti dědického práva (sepsání závěti, dědické smlouvy a další)
 • konzultace v oblasti rodinného práva (zejména rozšíření či zúžení SJM, poradenství v oblasti manželských vztahů)
 • rozsáhlá oblast sousedských sporů (například zasahuje-li sousedova stavba na Váš pozemek; spory o hranice pozemků; spory ohledně zřízení přístupu k nemovitosti přes cizí pozemky; pokud od sousedů na Váš pozemek proniká voda, kouř, pach, stín, hluk apod.)
 • ochrana osobnosti (náhrady nemajetkové újmy, finanční kompenzace), ochrana osobnostních práv a dobré pověsti právnických osob
 • uplatňování nároků ze smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo aj.) včetně zastupování v navazujících soudních řízeních (například odpovědnost za vady, záruky za jakost, náhrada škody, požadování slev a smluvních pokut, odstoupení od smluv)
 • uplatňování nároků z protiprávních jednání a z bezůvodného obohacení včetně zastupování v navazujících soudních řízeních (zejména dopravní nehody, škody na zdraví či na majetku)
 • ochrana spotřebitele – zastoupení v soudních řízeních ve věci spotřebitelských sporů

KOLIK VÁS TO BUDE STÁT

Odměna za právní služby je účtována zpravidla dle hodinové sazby 2 500 Kč až 3 500 Kč bez DPH.
Bližší informace o účtování hodinovou sazbou jsou dostupné zde.

Ceník vymáhání pohledávek ze smluv je stanoven samostatně.

Související články

Koupě nemovitosti krok za krokem

Koupě nemovitosti představuje proces skládající se z několika kroků, které jsou navzájem provázané. Pokud se chystáte koupit byt, rodinný dům nebo jinou nemovitost, tento příspěvek Vám pomůže se v tomto procesu zorientovat....

číst více

Advokátní úschovy

V tomto příspěvku se zabýváme advokátními úschovami, které jsou v praxi velmi často používané, a to především při převodech nemovitostí. Pozornost je věnována také otázce jejich pojištění, jelikož se občas setkáváme s nesprávným...

číst více

reference

„Spolupracujeme s advokátní kanceláří JUDr. Michala Kalenského při řešení složitějších problémů především z oblasti smluvního práva. Na spolupráci oceňujeme především rychlost, schopnost porozumět oblasti a rizikům, která potřebujeme ošetřit, ale též znalosti a orientaci v zajišťovacích instrumentech.

Ing. Petr Hermann – jednatel Mad Max Sportswear Company s.r.o.

„Když jsem JUDr. Kalenského oslovil, aby pro mě vytvořil novou smlouvu pro mé klienty, neměl jsem vůbec představu, co vše by měla zahrnovat. JUDr. Kalenský mi skvěle a rychle pomohl a z výsledku jsem nadšen. Nyní mám novou smlouvu, kterou se vůbec nestydím svým klientům předložit a bez problému mi ji podepisují. JUDr. Kalenského rozhodně doporučuji. Je to profík s lidským a rychlým přístupem.

Martin Poštulka – fotograf a videograf

„Se službami advokátní kanceláře K2 Legal jsem velice spokojená, oceňuji vstřícné a pohotové jednání paní Kateřiny Mencnerové. Vždy poradí, jak vyřešit daný problém. Moc nám pomohla a budu ráda, bude-li to možné, nadále využívat jejích služeb.

Pavla Macháčková

Mám rád chytré a příjemné lidi. V K2 legal jsem se s takovými lidmi setkal a celý průběh spolupráce mohu hodnotit velmi pozitivně. Profesionální, příjemné, rychlé jednání, které mi pomohlo dotáhnout řešené věci do úspěšného konce. Děkuji!

Michal Špak

JUDr. Kalenského nemohu jinak než chválit. Asi nevyjmenuji všechna pozitiva, která vyjadřují jeho práci. Přesný, rychlý, empatický, okamžitě reagující a řešící problémy, které mě, jako jeho klientovi přináší život. Za sebe i svoji firmu mnohokrát děkuji.

Petr Pašek