Advokátní úschovy

11. 07. 2021 | Nemovitosti, Závazkové právo

V tomto příspěvku se zabýváme advokátními úschovami, které jsou v praxi velmi často používané, a to především při převodech nemovitostí. Pozornost je věnována také otázce jejich pojištění, jelikož se občas setkáváme s nesprávným názorem, že advokátní úschovy nejsou pojištěny a že jsou z tohoto důvodu méně bezpečné než úschovy prováděné notáři. Kromě advokátních a notářských úschov existují ještě úschovy prováděné bankami nebo realitními zprostředkovateli.

Mohlo by Vás také zajímat: Koupě nemovitosti krok za krokem.

Pokud máte naopak zájem nemovitost prodat, mohl by pro Vás být přínosem článek Prodej nemovitosti krok po kroku, který jsme sepsali pro naši spolupracující realitní kancelář Hledá se nemovitost s.r.o.

Obecně k advokátním úschovám

Úschova se zakládá na základě smlouvy o advokátní úschově (v praxi někdy označovaná jako depozitní smlouva), která se uzavírá mezi advokátem a klienty v písemné formě. Předmětem úschovy mohou být peněžní prostředky v libovolné měně, listiny (smlouvy) či jiný majetek (např. cenné papíry). Při převodech nemovitostí je smluvní stranou advokát, prodávající a kupující a předmětem úschovy je kromě kupní ceny zpravidla i kupní smlouva a návrh na vklad vlastnického práva.

V případě úschovy peněžních prostředků platí pravidlo, že pro každou jednotlivou úschovu se vždy zřizuje samostatný bankovní účet. Banka je současně advokátem informována o tom, že na účtu jsou uloženy prostředky třetí osoby (klienta), nikoli osobní prostředky advokáta, což má velký praktický význam. Pokud by totiž došlo k úmrtí advokáta, peněžní prostředky klienta nemohou být zahrnuty do pozůstalosti (dědictví). Rovněž v případě, že by se advokát dostal do finančních problémů, nemohou být tyto peněžní prostředky postiženy v insolvenci nebo exekuci. Uschované peněžní prostředky klienta jsou tedy striktně odděleny od financí advokáta a od úschov jiných klientů. Obdobně to platí i za situace, pokud je předmětem úschovy jiný majetek, než jsou peněžní prostředky.

Advokát je oprávněn přijmout do úschovy peněžní prostředky v hotovosti nebo jejich složením či bezhotovostním převodem na bankovní účet advokáta. V hotovosti je advokát oprávněn přijmout peněžní prostředky pouze do výše 270.000,- Kč. Pokud přijme advokát peněžní prostředky v hotovosti, současně je povinen je bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů, uložit na bankovní účet.

Platí přísný zákaz, aby byly prováděny s peněžními prostředky klienta jakékoliv platby, které jsou v rozporu se smlouvou o advokátní úschově. Výjimku tvoří případy, kdy takovou platbu umožňuje právní předpis, platba byla nařízena rozhodnutím soudu či jiného oprávněného orgánu nebo s tím souhlasí smluvní strany. Advokátovi je tedy zakázáno složené prostředky užívat pro vlastní potřebu nebo je použít jako zápůjčku či úvěr, a to i za situace, pokud by je vrátil zpět na úschovní účet předtím, než mají být vyplaceny oprávněné osobě. Advokát není ani oprávněn peněžní prostředky dočasně převést na jiný bankovní účet (např. na spořící účet s lepším úročením).

Co se týče ceny advokátní úschovy, ta není stanovena právními předpisy, jako tomu je u notářů, ale záleží vždy na dohodě mezi klienty a advokátem.

Pojištění

Jestliže by advokát při zajišťování úschovy pochybil, je odpovědný za újmu, kterou klientům způsobil, a to i tehdy, byla-li způsobena jeho zástupcem nebo jiným zaměstnancem. Pro tyto případy jsou však advokáti a advokátní společnosti povinně pojištěni.

Pro klienty jsou zásadní pojistné limity, a proto by se klienti měli předem u advokáta informovat na jejich výši. Minimální výše těchto limitů je stanovena právními předpisy, a to v závislosti na tom, jakým způsobem advokát vykonává advokacii. Pokud advokát vykonává advokacii samostatně jako fyzická osoba, minimální limit pojistného plnění činí částku 7.000.000,- Kč. Pro případ, že advokát vykonává advokacii jako společník společnosti s ručením omezeným, činí minimální limit 50.000.000,- Kč za každého společníka společnosti s ručením omezeným. Jestliže advokát vykonává advokacii jako společník veřejné obchodní společnosti nebo sdružení, stanoví se minimální limit u každého společníka a) částkou 7.000.000,- Kč, pokud se jedná o společnost či sdružení se dvěma společníky, nebo b) částkou 3.000 .000,- Kč  násobenou počtem všech společníků, pokud se jedná o společnost či sdružení se třemi a více společníky.

Povinné pojištění se pochopitelně nevztahuje na úmyslné protiprávní jednání ani na hrubou nedbalost ve vztahu k uschovanému majetku. Jedná se však o zcela běžnou výluku z pojištění, která se vyskytuje prakticky u všech druhů pojištění. Žádná pojišťovna totiž nepojistí nikoho pro případ spáchání úmyslného trestného činu zpronevěry. V tomto ohledu se tedy advokátní úschova neliší od jiných úschov.

Dohled

Povinné pojištění však není jedinou zárukou řádného plnění povinností advokátů. Advokát podléhá dohledu (kontrole) ze strany České advokátní komory. Za tímto účelem je advokát povinen ji každou svoji úschovu nahlásit prostřednictvím elektronické knihy úschov. Pokud bude zjištěno porušení nějakých povinností, bude s advokátem zahájeno kárné řízení, které může vést až k vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů. Pokud by se advokát dopustil zpronevěry, bude to řešeno současně i v trestním řízení.

Tento článek byl převzat z webu www.ak-kalensky.cz se souhlasem autora. 

Máte zájem o advokátní úschovu? Nebo potřebujete pomoci s koupí či prodejem nemovitosti? Obraťte se na naši advokátní kancelář, která má v těchto oblastech bohaté zkušenosti. U nás budou Vaše peněžní prostředky v bezpečí. Navíc jsme pojištěni na 100.000.000,- Kč.

Orientační ceník advokátních úschov a práva nemovitostí.

Jestliže máte zájem o zprostředkování prodeje Vaší nemovitosti, můžete se obrátit na naši spolupracující realitní kancelář Hledá se nemovitost s.r.o., pro kterou připravujeme smluvní dokumentaci k převodu nemovitosti a zajišťujeme úschovy.

Mohlo by Vás také zajímat: 


Kategorie

Nejnovější články

Plnění z vad při prodeji věci, jak stojí a leží

V přechozích článcích na téma nemovitosti jsme se pečlivě věnovali odpovědnosti za vady a následným právům z vadného plnění. Tento článek však není zaměřen jen na nemovitosti a dozvíte se vněm více o odpovědnosti za vady při prodeji a koupi věci, „jak stojí...

Oddlužení

Ocitli jste se v těžké finanční situaci, kdy nejste schopni splatit své peněžité dluhy? V takové situaci připadá v úvahu oddlužení (tzv. osobní bankrot). Existují dvě formy oddlužení, a to jednak v podobě plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty...

Odpovědnost za vady nemovitosti a praktické příklady – 4. díl

V tomto čtyřdílném seriálu jsme si stanovili za cíl přiblížit čtenářům otázku odpovědnosti za vady při převodu vlastnického práva k nemovitosti. V předchozích třech článcích jsme čtenářům vysvětlili základní pojmy a nabídli praktická doporučení, jak...