Oddlužení

20. 10. 2021 | Insolvence

Ocitli jste se v těžké finanční situaci, kdy nejste schopni splatit své peněžité dluhy? V takové situaci připadá v úvahu oddlužení (tzv. osobní bankrot). Existují dvě formy oddlužení, a to jednak v podobě plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty (plníte splátkový kalendář a insolvenční správce zároveň zpeněžuje majetek, který vám soud uložil ke zpeněžení vydat), a jednak v podobě zpeněžení majetkové podstaty, při kterém dochází k prodeji Vašeho majetku. V tomto příspěvku se budeme věnovat pouze první formě oddlužení, která je v praxi častější.

Mohlo by vás také zajímat: Jak postupovat při vymáhání pohledávky?

Jaké jsou výhody oddlužení?

 • celková dlužná částka je rozložena do splátkového kalendáře, který může trvat maximálně 60 měsíců,
 • po dobu trvání splátkového kalendáře se dlužná částka nenavyšuje o úroky, úroky z prodlení či smluvní pokuty,
 • již nařízené exekuce nelze provést (tj. například exekutor nemůže provádět dražbu nemovitostí dlužníka nebo postihnout jeho movité věci) a současně není možné nařídit (zahájit) exekuce nové,
 • soudní a rozhodčí řízení týkající se dluhů dlužníka se přerušují,
 • jestliže dlužník v rámci splátkového kalendáře zaplatí alespoň 30 % svých dluhů a současně splní řádně všechny své povinnosti, insolvenční soud dlužníka osvobodí od placení zbývající části (nezaplacených) dluhů.

Co je třeba udělat pro povolení oddlužení?

Prvním krokem je sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení společně s insolvenčním návrhem. Tento návrh se podává u krajského soudu, jehož příslušnost se určí zásadně dle bydliště dlužníka.

Jak podat insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení?

Pokud nejste osobou s právnickým nebo ekonomickým vzděláním v magisterském studijním oboru, musíte se ohledně sepsání a podání tohoto návrhu obrátit na advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce nebo právnickou osobu, které byla udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Nikdo jiný totiž není oprávněn Vám tyto právní služby poskytnout.

Kolik sepsání návrhu na oddlužení stojí?

Insolvenční zákon stanoví odměnu pro sepisovatele Vašeho návrhu na oddlužení, a to 4 000 Kč, v případě společného oddlužení manželů se částka zvyšuje na 6 000 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Jaké jsou podmínky oddlužení a co udělat pro jejich splnění?

Před podáním návrhu je třeba řádně posoudit Vaši majetkovou situaci a propočítat, zda budete vůbec schopni v rámci schváleného oddlužení splnit podmínky stanovené zákonem. Jestliže by Vaše příjmy nebyly dostačující, lze chybějící částku zajistit pomocí smlouvy o důchodu (v praxi označovaná též jako darovací smlouva), na základě které se Vám jakákoliv třetí osoba zaváže poskytovat každý měsíc po dobu trvání splátkového kalendáře určitý finanční příspěvek.

Co se děje po podání insolvenčního návrhu a návrhu na povolení oddlužení?

Podáním návrhu dochází k zahájení insolvenčního řízení. O tomto návrhu musí rozhodnout soud. Jestliže splníte všechny podmínky, soud vydá usnesení, kterým zejména rozhodne o Vašem úpadku, povolí oddlužení, ustanoví insolvenčního správce, vyzve věřitele, aby přihlásili své pohledávky, a uloží Vám povinnost platit insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a hotové výdaje.

Kolik činí záloha na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce?

Výše zálohy činí částku 900,- Kč plus DPH 21 % (v případě společného návrhu manželů částku 1.350,- Kč plus DPH 21 %), a to za každý měsíc trvání oddlužení.

Jak dlouho trvá lhůta pro přihlášení pohledávek?

Lhůta činí 2 měsíce ode dne, kdy je v insolvenčním rejstříku zveřejněno výše uvedené usnesení o úpadku. Po uplynutí této lhůty již není zásadně možné (s určitými výjimkami) tyto pohledávky přihlásit.

Co následuje po povolení oddlužení?

Po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek proběhne osobní jednání s insolvenčním správcem v jeho kanceláři či na jiném vhodném místě. Termín a místo konání Vám sdělí insolvenční správce nejméně 7 dní předem.

Jak bude probíhat jednání s insolvenčním správcem?

Předmětem jednání je především přezkoumání přihlášených pohledávek. Přezkoumání pohledávek spočívá v tom, že sdělíte insolvenčnímu správci k jednotlivým pohledávkám své stanovisko (tj. zda pohledávky uznáváte či nikoli).

Má insolvenční správce právo navštívit mé bydlení?

Ano, insolvenční správce má právo navštívit místo vašeho bydlení a vaše povinnost je prohlídku obydlí insolvenčnímu správci umožnit. Není důležité, zda nemovitost, kde bydlíte vlastníte či jste v nájmu nebo ji užíváte z jiného právního důvodu.

Bude probíhat ještě nějaké jednání u soudu?

Standardně již neprobíhá žádné jednání u soudu, neboť jej nahrazuje právě jednání s insolvenčním správcem.

Co se bude dít po schůzce s insolvenčním správcem?

Poté, co proběhne jednání s insolvenčním správcem, je třeba vyčkat na usnesení soudu, kterým soud schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. O oddlužení tedy soud rozhoduje ve dvou krocích. Nejprve vydává usnesení o jeho povolení a poté až o jeho schválení. Soud pro vydání usnesení o schválení oddlužení nemá žádnou lhůtu, insolvenční správce neovlivní, kdy bude usnesení vydáno.

Jak dlouho trvá splátkový kalendář?

Trvání splátkového kalendáře závisí na několika faktorech. Obecně platí, že trvá 60 měsíců, pokud nesplňujete některou z výjimek stanovených zákonem. Kratší dobu trvá splátkový kalendář (1) pokud splatíte pohledávky přihlášených věřitelů v plné výši, potom oddlužení končí v měsíci, kdy uhradíte 100% přihlášených pohledávek; (2) pokud po 36 měsících uhradíte přihlášeným věřitelům 60% jejich pohledávek; (3) jste-li starobní důchodce, nebo příjemce invalidního důchodu II. a III. stupně, tak oddlužení trvá 36 měsíců; (4) vznikly-li pohledávky vašich věřitelů alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku, tak oddlužení trvá 36 měsíců.

Kdy dojde k zahájení splátkového kalendáře?

V usnesení, kterým soud schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty, soud stanoví měsíc, kdy bude zahájen splátkový kalendář.

Může splátkový kalendář skončit dříve?

Ano, splátkový kalendář může výjimečně skončit před uplynutím doby pěti let, a to z výše uvedených důvodů.

Kdo vypočítává a provádí srážky z příjmů?

Srážky z příjmů dlužníka vypočítává a provádí zásadně přímo plátce příjmu (typicky zaměstnavatel).

Jak zjistím výši srážek pro oddlužení?

Pokud by Vás zajímala výše srážek nebo částky, která Vám bude vyplacena, je vhodné použít insolvenční kalkulačku, která je dostupná na tomto místě.

Jak bude po schválení oddlužení naloženo s peněžními prostředky, které mi byly deponovány zaměstnavatelem?

Deponované peněžní prostředky náleží ze zákona do majetkové podstaty a insolvenční správce je po schválení oddlužení zpeněží a výtěžek rozdělí mezi přihlášené nezajištěné věřitele.

Mám povinnost platit zálohu na odměnu a hotové výdaje i v průběhu splátkového kalendáře?

Po dobu splátkového kalendáře již nebudete dále platit zálohu na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce Vy sami, odměna insolvenčního správce po dobu trvání splátkového kalendáře bude hrazena automaticky z provedené srážky.

Jakým způsobem je v oddlužení placeno výživné?

Pokud máte soudním rozhodnutím stanovenou povinnost platit výživné, bude tato částka placena insolvenčním správcem ze sražené částky. Podmínkou však je, aby vyživovaná osoba, resp. její zákonný zástupce, písemně vyrozuměl insolvenčního správce o uplatnění této pohledávky. Je možné využít interaktivní formulář, který lze vyplnit pouze elektronicky. Ten je dostupný společně s pokyny pro vyplnění zde.

V jaké lhůtě je nutné vyrozumět insolvenčního správce o uplatnění výživného?

Pro zaslání vyrozumění o uplatnění výživného není stanovena žádná lhůta. Je to tedy možné učinit kdykoliv v průběhu oddlužení. Přesto doporučujeme, aby k tomu došlo co nejdříve, neboť v opačném případě nebude výživné placeno.

Můžu se v průběhu oddlužení stát podnikatelem?

Oddlužení zákon připouští i pro podnikatele. V takovém případě si srážky z příjmu děláte sám/sama s tím, že insolvenčnímu správci předkládáte přehled příjmů a výdajů. Na základě daňového přiznání vám insolvenční správce stanoví zálohovou splátku, kterou máte povinnost každý měsíc hradit a která je nevratná.

Bude mi v průběhu insolvenčního řízení zpeněžena nemovitost, ve které bydlím?

Pokud na nemovitosti vázne zástavní právo některého z věřitelů (na koupi nemovitosti, příp. její rekonstrukci jste si brali úvěr/hypotéku a věřitel má v katastru nemovitostí zapsáno zajištění), je insolvenční správce ohledně zpeněžení nemovitosti vázán pokyny tohoto věřitele.

Pokud na nemovitosti žádné zástavní právo nevázne, resp. žádný z věřitelů nepřihlásil svou pohledávku jako zajištěnou vaší nemovitostí, insolvenční správce posoudí, zda se jedná o tzv. chráněné obydlí. Pokud dojde k závěru, že se jedná o chráněné obydlí, soud vám neuloží nemovitost vydat ke zpeněžení a insolvenční správce ji zpeněžovat nebude. Pokud se však o chráněné obydlí nejedná, i tato nemovitost bude zpeněžena.

Jaké mám povinnosti po dobu trvání splátkového kalendáře?

V průběhu plnění splátkového kalendáře máte především následující povinnosti:

 1. vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že jste nezaměstnaní, o získání příjmu usilovat; nesmíte rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat;
 2. hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který jste neuvedli v seznamu majetku, ač jste tuto povinnost měli, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy a část výtěžku zpeněžení majetku náležejícího do společného jmění manželů, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře; za mimořádný příjem se nepovažují plnění z pojistných smluv o škodovém pojištění a plnění z titulu práva na náhradu majetkové a nemajetkové újmy;
 3. bez zbytečného odkladu oznámit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru každou změnu svého bydliště nebo sídla a zaměstnání;
 4. vždy k 15. březnu a k 15. září kalendářního roku předložit insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců, neurčí-li insolvenční soud v usnesení o schválení oddlužení jinou dobu předkládání;
 5. nezatajovat žádný ze svých příjmů a na žádost insolvenčního soudu, insolvenčního správce nebo věřitelského výboru předložit k nahlédnutí svá daňová přiznání za období trvání účinků schválení oddlužení;
 6. neposkytovat nikomu z věřitelů žádné zvláštní výhody;
 7. nepřijímat na sebe nové závazky, které byste nemohli v době jejich splatnosti splnit;
 8. vynaložit veškeré úsilí, které po vás lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek vašich věřitelů.

Jak insolvenční řízení (oddlužení) končí?

Insolvenční řízení (a tedy i oddlužení) končí právní mocí rozhodnutí, kterým insolvenční soud vezme na vědomí splnění oddlužení.

Budu osvobozen od zbytku svých dluhů?

Jestliže splníte řádně a včas všechny své povinnosti, vydá insolvenční soud usnesení, kterým Vás osvobodí od placení pohledávek v rozsahu, ve kterém nebyly tyto pohledávky v oddlužení zaplaceny. Osvobození se vztahuje mimo jiné i na pohledávky věřitelů, kteří se opomněli přihlásit.

Vztahuje se osvobození na všechny dluhy?

Osvobození se netýká peněžitého trestu nebo jiné majetkové sankce, která Vám byla uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin, a dále pohledávek na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti. Pochopitelně se osvobození netýká ani případných „nových“ pohledávek, které by Vám vznikly po dobu trvání oddlužení.

Musím pro přiznání osvobození sám/sama něco učinit?

Přiznání osvobození navrhuje insolvenční správce ve zprávě o splnění oddlužení a přiznání rozhoduje insolvenční soud. Vy sám/sama nemusíte činit žádné kroky (podávat samostatnou žádost).

Co se stane, pokud přestanu plnit splátkový kalendář?

V takovém případě Vám soud může zrušit schválené oddlužení a prohlásit na Váš majetek konkurs, pokud insolvenční správce zjistí majetek, který by bylo možno v průběhu konkursu zpeněžit. Pokud žádný takový majetek nevlastníte, soud insolvenční řízení zastaví. Nevýhodou konkursu je, že v něm nedochází k osvobození od placení zbytku Vašich dluhů.

Co se stane, pokud v průběhu 5 let zaplatím nezajištěným věřitelům méně něž 30 % jejich pohledávek?

Soud bude posuzovat, zda jste v průběhu oddlužení neporušil/a své povinnosti a zda jste vynaložil/a veškeré úsilí, které po vás lze spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek vašich věřitelů.

Je možné, aby mi byla v průběhu oddlužení zvýšena nezabavitelná částka?

Pokud dojde k podstatné změně ve vašich poměrech, např. bude vám do péče svěřeno nezletilé dítě, které měl původně v péči druhý z rodičů, podstatných způsobem vzrostou vaše měsíční výdaje apod., pak můžete soud požádat o stanovení jiné výše měsíční splátky. Důvody žádosti musíte podložit příslušnými listinami.

Lze plnění splátkového kalendáře přerušit?

Zákon umožňuje, aby soud přerušil plnění splátkového kalendáře až na 1 rok, a to z důležitých důvodů na váš návrh, nebo na návrh vašeho insolvenčního správce. Přerušit oddlužení je možné pouze jednou.

Lze plnění splátkového kalendáře prodloužit?

Zákon umožňuje, aby soud prodloužil dobu, která je rozhodná pro posouzení splácení pohledávek, a to až o 6 měsíců, a to na váš návrh z důležitých důvodů. Prodloužení oddlužení je možné pouze jednou.

Jakou dobu po skončení insolvenčního řízení zůstanu v seznamu dlužníků?

Po uplynutí pěti let od právní moci rozhodnutí, kterým bylo insolvenční řízení skončeno, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.

Orientační ceník služeb v oblasti insolvenčního práva.

Mohlo by vás také zajímat: Jak postupovat při vymáhání pohledávky?

Kategorie

Nejnovější články

Odpovědnost za vady nemovitosti a praktické příklady – 4. díl

V tomto čtyřdílném seriálu jsme si stanovili za cíl přiblížit čtenářům otázku odpovědnosti za vady při převodu vlastnického práva k nemovitosti. V předchozích třech článcích jsme čtenářům vysvětlili základní pojmy a nabídli praktická doporučení, jak...

Odpovědnost za vady při koupi a prodeji nemovitosti – 1. díl

Prodej nemovitosti není jednoduchou záležitostí. Pro obě strany kupní smlouvy přináší řadu rizik, úskalí a otázek, které je třeba si předem položit a zejména pak vyjednat s druhou smluvní stranou. Jednou z takto problematických oblastí, na kterou by se...