Jak postupovat při vymáhání pohledávek?

6. 03. 2024 | Pohledávky, SVJ, Závazkové právo

Jak postupovat v případě, kdy Vám dlužník odmítá zaplatit Vaši pohledávku, která je již po splatnosti? Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky, se kterými se setkáváme ve své praxi při vymáhání pohledávek našich klientů.

Mohlo by vás zajímat: Oddlužení

Co je prvním krokem při vymáhání pohledávek?

Nejprve je vhodné zaslat dlužníkovi předžalobní upomínku.

Je zaslání předžalobní upomínky povinné, resp. je zaslání předžalobní upomínky podmínkou pro úspěch v soudním řízení?

Zaslání předžalobní upomínky není povinné a ani se nejedná o nezbytnou podmínku pro úspěch v soudním řízení. Nicméně pokud tento krok vynecháte, soud Vám zásadně (s určitými výjimkami) nepřizná náhradu nákladů řízení, přestože byste v soudním řízení vyhráli. Z tohoto důvodu doporučuji, aby předžalobní upomínka byla zaslána dlužníkovi vždy před podáním žaloby.

Co by měla předžalobní upomínka obsahovat?

Předžalobní upomínka by měla obsahovat výzvu, aby dlužník zaplatil v určité lhůtě určitou částku, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě. Délka lhůty by měla být alespoň sedm dní. Dále by měl být dlužník poučen, že v případě nezaplacení se budete domáhat zaplacení soudní cestou. Rovněž je vhodné, aby předžalobní upomínka současně obsahovala i výzvu dlužníkovi, aby se v určité lhůtě vyjádřil, zda souhlasí s mimosoudním řešením sporu, a pokud ano, aby navrhl konkrétní řešení.

Na jakou adresu se předžalobní upomínka odesílá?

Předžalobní upomínka se odesílá na poslední známou adresu dlužníka. Pro účely soudního řízení je plně dostačující, pokud prokážete, že jste ji na tuto adresu odeslali. Není tedy třeba prokazovat, že došlo současně i k jejímu doručení dlužníkovi. Případné obstrukce dlužníka při doručování Vás tedy nemusí trápit. Přesto doporučuji předžalobní upomínku odeslat doporučeně s dodejkou.

Má být předžalobní upomínka sepsána advokátem?

Je vhodné, aby předžalobní upomínka byla sepsána a odeslána advokátem, kterému za tímto účelem udělíte plnou moc. Předžalobní upomínka sepsaná advokátem má mimo jiné na dlužníka větší psychologický efekt. V mnoha případech dlužník zaplatí dlužnou částku již na základě takové předžalobní upomínky, případně dojde mezi stranami k mimosoudnímu vyřešení sporu.

Jak lze mimosoudně vyřešit spor o zaplacení?

Mimosoudní řešení sporu spočívá nejčastěji v uzavření dohody o narovnání nebo dohody o splátkovém kalendáři či dohody o částečném prominutí dluhu s odkládací podmínkou. Ať už uzavřete jakoukoliv dohodu, je vhodné, aby její součástí bylo vždy uznání dluhu ze strany dlužníka. Tím si usnadníte svoji pozici pro případ, že dlužník svoji povinnost nesplní a vy se budete domáhat zaplacení soudní cestou.

Jak postupovat, pokud dlužník dobrovolně nezaplatí a ani nedojde k mimosoudnímu vyřešení sporu?

V takovém případě nezbývá, než se obrátit s žalobou na soud.

Kolik stojí soudní řízení?

V souvislosti s podáním žaloby je třeba vzít v úvahu především zaplacení soudního poplatku a náklady na Vašeho právního zástupce. Pokud nebudete v soudním řízení úspěšní, je třeba kalkulovat dále s náhradou nákladů protistraně.

Jaká je výše soudního poplatku?

Výše soudního poplatku je závislá na výši vymáhané pohledávky. Jestliže je vymáhaná pohledávka do 20.000,- Kč, činí výše poplatku 1.000,- Kč. Pokud se jedná o pohledávku v rozmezí 20.000,- Kč až 40.000.000,- Kč, poplatek představuje 5 % z vymáhané částky. Budete-li namísto klasické žaloby podávat návrh na vydání elektronického platebního rozkazu (k tomu viz níže), je soudní poplatek nižší.

Platí se soudní poplatek vždy?

Existují určité případy, kdy jsou žalobci od placení soudních poplatků osvobozeni. Tyto případy jsou uvedeny v ust. § 11 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jak jsou vysoké náklady na mého právního zástupce?

V tomto případě záleží na dohodě mezi Vámi a advokátem. Tyto ceny nejsou nijak regulovány. Každý advokát má proto své ceny. Pro představu ceník naší advokátní kanceláře týkající se vymáhání pohledávek je dostupný zde.

Bude mi zaplacena náhrada nákladů řízení, jestliže v řízení uspěji?

Pokud v soudním řízení uspějete, ve většině případů (nikoli vždy) Vám soud přizná náhradu nákladů řízení, kterou je povinna zaplatit protistrana. Tyto náklady řízení zahrnují zejména soudní poplatek, náklady důkazů (typicky náklady na vyhotovení znaleckých posudků) či náklady na advokáta (tj. jeho odměna a hotové výdaje). Ohledně náhrady nákladů na advokáta je třeba vzít v úvahu, že částka, kterou Vám přizná soud, nebude s největší pravděpodobností odpovídat Vámi reálně vynaloženým nákladům na advokáta. Důvodem je skutečnost, že klient je povinen zaplatit advokátovi odměnu ve výši, na které se spolu dohodnou ve smlouvě o poskytování právních služeb. Soud však při rozhodování o nákladech k takové smlouvě nepřihlíží, ale odměnu přiznává „dle tabulek“, a to konkrétně na základě advokátního tarifu (tj. vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.). Mohou tedy nastat dvě situace. Buď Vám soud přizná částku vyšší, než jste reálně na advokáta vynaložili, nebo naopak částku nižší. Zjednodušeně lze konstatovat, že čím je vymáhaná pohledávka vyšší, tím máte větší šanci, že na těchto nákladech vyděláte.

Co se stane, pokud soudní řízení prohraji?

Rovněž je třeba upozornit, že pokud nebudete v soudním řízení úspěšní, tak nejenže Vám nebude přiznána náhrada nákladů řízení, ale navíc budete povinni platit náklady protistrany. A jestliže protistrana bude zastoupena advokátem, vznikne Vám povinnosti zaplatit protistraně i náklady na jejího advokáta, přičemž výše těchto nákladů se bude počítat rovněž „dle tabulek“, jak bylo uvedeno výše.

Čeho všeho se lze domáhat při vymáhání pohledávky?

Kromě zaplacení samotné pohledávky je možné se domáhat vůči dlužníkovi i jiných souvisejících nároků. Především se jedná o úroky z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky, smluvní pokuty či náhradu nákladů řízení.

Kdy vzniká povinnost platit úroky z prodlení a v jaké výši?

Dlužníkovi, který se dostane do prodlení se zaplacením svého dluhu, vzniká ze zákona povinnost platit úroky z prodlení. Pokud nebyla mezi věřitelem a dlužníkem sjednána výše těchto úroků, uplatní se výše úroků stanovená právním předpisem, a to konkrétně nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Pro Vaši informaci, výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.

Kdy vzniká povinnost platit náklady spojené s uplatněním pohledávky a v jaké výši?

Pokud pohledávka vznikla mezi podnikateli, je věřitel oprávněn požadovat vůči dlužníkovi dále náklady spojené s uplatněním pohledávky. Minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé pohledávky činí 1.200,- Kč.

Kdy vzniká povinnost platit smluvní pokutu a v jaké výši?

Nárok na zaplacení smluvní pokuty je možné uplatňovat pouze v případě, že bylo mezi Vámi a dlužníkem sjednáno, že dlužník je v případě prodlení se zaplacením Vaší pohledávky povinen zaplatit smluvní pokutu v ujednané výši. Tato smluvní pokuta nemusí být sjednána jako paušální částka, ale může být koncipována obdobně jako úrok z prodlení – tj. její výše bude závislá na délce trvání prodlení se zaplacením. Dle aktuální právní úpravy je platné i ústní sjednání smluvní pokuty. To však nedoporučujeme, jelikož by bylo v praxi problematické prokázat existenci ústní dohody.

Kdy začíná soudní řízení?

Podáním žaloby, tj. doručením žaloby soudu. Za žalobu je považován i návrh na vydání platebního rozkazu, návrh na vydání elektronického platebního rozkazu či návrh na vydání směnečného platebního rozkazu.

K jakému soudu se podává žaloba?

Ve většině případů se žaloba podává u okresního soudu dle místa bydliště žalovaného (tj. dlužníka). Pokud má tedy dlužník bydliště na druhé straně republiky, je třeba zohlednit i náklady na cestovné.

Jaké jsou výhody návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu a za jakých podmínek je možné jej podat?

Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu je zjednodušeně řečeno specifický druh žaloby v elektronické formě. Výhoda spočívá v tom, že žalobce platí nižší soudní poplatek. Tento návrh je však možné podat pouze v případě, že vymáhaná pohledávka nepřevyšuje částku 1.000.000,- Kč. Pokud jsou splněny všechny zákonné náležitosti, soud může vydat na základě tohoto návrhu elektronický platební rozkaz, ve kterém uloží žalovanému, aby ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení zaplatil uplatněnou pohledávku, nebo aby v téže lhůtě podal odpor. Pokud žalovaný odpor nepodá, bude mít elektronický platební rozkaz shodné účinky jako pravomocný rozsudek. Tím skončí celé soudní řízení, aniž by proběhlo jednání u soudu.

Co se stane, pokud bude podán odpor?

Soud elektronický platební rozkaz zruší a nařídí soudní jednání. V případě podání odporu tedy bude probíhat standardní soudní řízení, které skončí pravomocným rozhodnutím soudu. Pokud soud vyhoví žalobě, uloží žalovanému povinnost zaplatit žalovanou částku. Standardně činí lhůta pro zaplacení tři dny od právní moci rozsudku.

Jak postupovat, pokud v soudním řízení uspějete a žalovaný nesplní svoji povinnost uvedenou v soudním rozhodnutí?

V takovém případě je možné se domáhat zaplacení výkonem rozhodnutí, resp. exekucí. Existují dvě varianty, a to buď výkon rozhodnutí prostřednictvím soudu, nebo exekuce prostřednictvím soudního exekutora. Osobně doporučuji zvolit variantu soudního exekutora, jelikož je tento postup dle mého názoru rychlejší a efektivnější.

Jak dojde k zahájení exekuce?

Aby došlo k zahájení exekuce, je třeba zaslat soudnímu exekutorovi exekuční návrh.

Platí se nějaký poplatek za zahájení exekuce?

Za podání exekučního návrhu se neplatí žádný poplatek, což je také určitá výhoda oproti soudnímu výkonu rozhodnutí, které je zpoplatněno dalším soudním poplatkem.

Jak je tedy odměňován exekutor?

Exekutor je odměňován podílem z částky, kterou se mu podaří vymoci od dlužníka.

U jakého exekutora se podává exekuční návrh?

Exekuční návrh můžete podat u jakéhokoliv soudního exekutora, kterého si libovolně zvolíte ze seznamu soudních exekutorů, který je dostupný zde.

Tento článek byl převzat z webu www.ak-kalensky.cz se souhlasem autora.

Potřebujete pomoci při vymáhání pohledávek? Obraťte se na naši advokátní kancelář, která se na vymáhání pohledávek specializuje a má v této oblasti bohaté zkušenosti. 

Orientační ceník služeb v oblasti vymáhání pohledávek.

Mohlo by vás zajímat: Oddlužení

Kategorie

Nejnovější články

Plnění z vad při prodeji věci, jak stojí a leží

V přechozích článcích na téma nemovitosti jsme se pečlivě věnovali odpovědnosti za vady a následným právům z vadného plnění. Tento článek však není zaměřen jen na nemovitosti a dozvíte se vněm více o odpovědnosti za vady při prodeji a koupi věci, „jak stojí...

Oddlužení

Ocitli jste se v těžké finanční situaci, kdy nejste schopni splatit své peněžité dluhy? V takové situaci připadá v úvahu oddlužení (tzv. osobní bankrot). Existují dvě formy oddlužení, a to jednak v podobě plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty...

Odpovědnost za vady nemovitosti a praktické příklady – 4. díl

V tomto čtyřdílném seriálu jsme si stanovili za cíl přiblížit čtenářům otázku odpovědnosti za vady při převodu vlastnického práva k nemovitosti. V předchozích třech článcích jsme čtenářům vysvětlili základní pojmy a nabídli praktická doporučení, jak...