S ČÍM VÁM POMŮŽEME

Nabízíme komplexní právní poradenství při koupi, prodeji, výstavbě či nájmu nemovitostí. Připravíme či zrevidujeme veškerou související smluvní dokumentaci. Poskytujeme též advokátní úschovy s pojištěním do 100 000 000 Kč. Klienty zastoupíme při jednání se smluvním partnerem, realitní kanceláří, finančním poradcem či přímo bankou. Provedeme klienty celým procesem spojeným s výstavbou nemovitosti od vydání územního rozhodnutí přes stavební povolení až po kolaudaci stavby. Zastupujeme klienty ve všech typech správních řízení včetně řízení před katastrálními či stavebními úřady. Zkušenosti máme rovněž s řešením sporů v oblasti nemovitostí, včetně sporů týkajících se uplatňování nároků z vad a sporů sousedských, v nichž zastupujeme klienty při jednání s protistranou a případně též ve správním či soudním řízení. V neposlední řadě zastupujeme klienty při jednání s SVJ či naopak poskytujeme právní služby ve prospěch SVJ a bytovým družstvům při správě nemovitostí a při jednání se členy.

Připravíme či posoudíme:

 • kupní smlouvy včetně smluv o převodu družstevních podílů
 • smlouvy o advokátní úschově
 • nájemní či pachtovní smlouvy
 • zástavní smlouvy
 • rezervační smlouvy
 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • smlouvy o hypotečním úvěru a související smluvní dokumentaci s bankou

Zpracujeme a zajistíme podání:

 • návrhů na vklad vlastnického, zástavního či jiného práva do katastru nemovitostí
 • daňových přiznání k dani z nemovitosti

Zastoupíme klienty:

 • při jednání se smluvním partnerem, jeho právním zástupcem, realitní kanceláří, osobou provádějící úschovu peněžních prostředků, finančním poradcem, bankou či pojišťovnou
 • při vyjednávání podmínek s developerem při koupi novostavby
 • v řízení před katastrálním úřadem
 • v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • ve vyvlastňovacím řízení
 • v řízení o odstranění (černých) staveb
 • v rámci řešení sporů při jednání s protistranou a případně ve správním, rozhodčím či soudním řízení– zejména spory týkající se reklamací a uplatňování nároků z vad nemovitostí (např. požadování slevy z kupní ceny, odstranění vady, odstoupení od smlouvy) a sousedské spory (například zasahuje-li sousedova stavba na Váš pozemek; spory o hranice pozemků; spory ohledně zřízení přístupu k nemovitosti přes cizí pozemky; pokud od sousedů na Váš pozemek proniká voda, kouř, pach, stín, hluk apod.)

Dále nabízíme:

 • advokátní úschovu peněz a dokumentů (peněžní prostředky jsou uschovány vždy na zvláštním bankovním účtu zřízeném pouze pro účel konkrétní advokátní úschovy, a to u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)
 • konzultace a upozornění na právní rizika při převodu nemovitostí, včetně právní prověrky nemovitostí (rovněž můžeme zprostředkovat prověření technického stavu nemovitostí)
 • poradenství při správě nemovitostí (včetně vymáhání pohledávek v rámci správy společenství vlastníků jednotek či bytového družstva)
 • příprava či změny stanov SVJ
 • zřízení věcných břemen, zástavních práv či předkupních práv
 • konzultace v oblasti spoluvlastnických vztahů

KOLIK VÁS TO BUDE STÁT

Odměna za právní služby je účtována zpravidla dle hodinové sazby 2 500 až 3 500 Kč bez DPH.
Bližší informace o účtování hodinovou sazbou jsou dostupné zde.

Orientační ceny některých úkonů

 • sepsání nebo kontrola kupní smlouvy – od 9 000 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola rezervační smlouvy – od 7 000 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola smlouvy o úschově – od 5 000 Kč bez DPH
 • příprava návrhu na vklad vlastnického práva – 2 000 Kč bez DPH
  (v ceně není zahrnut poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva ve výši 2 000 Kč)
 • sepsání nebo kontrola darovací smlouvy – od 5 000 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola darovací smlouvy se služebností doživotního užívání – od 7 000 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola nájemní, podnájemní či pachtovní smlouvy – od 7 500 Kč bez DPH

Konkrétní výše ceny je závislá mimo jiné na tom, zda a v jakém rozsahu bude mít Váš smluvní partner ke smlouvám připomínky a zda Vás budeme zastupovat při komunikaci a jednání ohledně obsahu smluv s Vaším smluvním partnerem, jeho právním zástupcem, realitní kanceláří, osobou provádějící úschovu peněžních prostředků, finančním poradcem či přímo bankou.

Pokud smluvní dokumentaci připraví Váš smluvní partner nebo realitní kancelář a my provádíme „pouze“ kontrolu
(tj. připomínkování a revize), cenově zpravidla neušetříte, neboť úprava „cizích“ dokumentů bývá mnohdy časově náročnější, než kdybychom tyto dokumenty připravovali sami.

Zvýhodněné BALÍČKY

BALÍČEK 1 – 12 900 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola kupní smlouvy
 • příprava nebo kontrola návrhu na vklad vlastnického práva
 • příprava vzorového předávacího protokolu
 • v ceně 1 hodina následných připomínek
BALÍČEK 2 – 15 900 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola kupní smlouvy
 • příprava nebo kontrola návrhu na vklad vlastnického práva
 • příprava vzorového předávacího protokolu
 • kontrola smlouvy o úschově (úschova není prováděna naší kanceláří)
 • pokud by měla advokátní úschovu zajišťovat naše kancelář, je možné současně využít zvýhodněný BALÍČEK 5
  (v tom případě se celková cena bude skládat z ceny za BALÍČEK 2 a BALÍČEK 5)
 • v ceně 1 hodina následných připomínek
BALÍČEK 3 – 18 900 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola kupní smlouvy
 • příprava nebo kontrola návrhu na vklad vlastnického práva
 • příprava vzorového předávacího protokolu
 • sepsání nebo kontrola rezervační smlouvy
 • v ceně 1 hodina následných připomínek
BALÍČEK 4 – 21 900 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola kupní smlouvy
 • příprava nebo kontrola návrhu na vklad vlastnického práva
 • příprava vzorového předávacího protokolu
 • sepsání nebo kontrola rezervační smlouvy
 • kontrola smlouvy o úschově (úschova není prováděna naší kanceláří)
 • pokud by měla advokátní úschovu zajišťovat naše kancelář, je možné současně využít zvýhodněný BALÍČEK 5
  (v tom případě se celková cena bude skládat z ceny za BALÍČEK 4 a BALÍČEK 5)
 • v ceně 1 hodina následných připomínek
BALÍČEK 5 – cena dle výše uschované částky
 • zajištění advokátní úschovy pro částku do 5 000 000 Kč včetně úschovy případných dokumentů a ověření podpisů
  na osobní schůzce – 6 900 Kč bez DPH
 • zajištění advokátní úschovy pro částku do 10 000 000 Kč včetně případných dokumentů a ověření podpisů
  na osobní schůzce – 8 900 Kč bez DPH
 • zajištění advokátní úschovy pro částku do 20 000 000 Kč včetně případných dokumentů a ověření podpisů
  na osobní schůzce – 14 900 Kč bez DPH
 • zajištění advokátní úschovy pro částku nad 20 000 000 Kč včetně případných dokumentů a ověření podpisů
  na osobní schůzce – dle individuální dohody
 • pokud je některou ze smluvních stran politicky exponovaná osoba, cena se navyšuje o 7 000 Kč bez DPH za každou takovou osobu
 • BALÍČEK 5 lze využít pouze v případě, že si současně zakoupíte BALÍČEK 2 nebo BALÍČEK 4
  (pokud máte zájem pouze o samostatnou advokátní úschovu, ceny jsou uvedeny níže)

Výše uvedené BALÍČKY nezahrnují poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva v celkové výši 2 000 Kč.

Další právní služby nad rámec příslušného BALÍČKU jsou účtovány dle zvýhodněné hodinové sazby 2 250 Kč bez DPH.
Bližší informace o účtování hodinovou sazbou jsou dostupné zde.

Advokátní úschova

Níže uvedené ceny se uplatní v případě, že není využit žádný z výše uvedených zvýhodněných BALÍČKŮ.

Cena je závislá na výši uschované částky.

Naše advokátní kancelář účtuje odměnu vždy o 25 % nižší, než činí odměna notáře za úschovu totožné částky.
Minimální výše ceny za advokátní úschovu však činí 9 900 Kč bez DPH.

Výše odměny notáře je stanovena na základě notářského tarifu
(tj. položka C přílohy vyhlášky č. 196/2001 Sb., v platném a účinném znění) a lze ji zjistit na tomto místě.

V ceně je vždy zahrnuta i cena za úschovu příslušných dokumentů (např. kupní smlouva, návrh na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí).

Sepsání smlouvy o advokátní úschově a příprava ostatních dokumentů potřebných pro účely úschovy jsou samozřejmě zahrnuty již v odměně a tyto úkony již nejsou klientovi dále účtovány. Klienti neplatí ani případné náklady
související se založením a vedením bankovního účtu.

Příklady cen naší kanceláře:
 • úschova částky do 4 000 000 Kč             cena: 9 900 Kč bez DPH
 • úschova částky do 6 000 000 Kč             cena: 11 700 Kč bez DPH
 • úschova částky do 8 000 000 Kč             cena: 14 700 Kč bez DPH
 • úschova částky do 10 000 000 Kč            cena: 17 700 Kč bez DPH
 • úschova částky do 15 000 000 Kč            cena: 21 450 Kč bez DPH

Cena advokátní úschovy v případě politicky exponovaných osob se zvyšuje o 50 % oproti běžné ceně za každou takovou osobu.

Související články

Koupě nemovitosti krok za krokem

Koupě nemovitosti představuje proces skládající se z několika kroků, které jsou navzájem provázané. Pokud se chystáte koupit byt, rodinný dům nebo jinou nemovitost, tento příspěvek Vám pomůže se v tomto procesu zorientovat....

číst více

Advokátní úschovy

V tomto příspěvku se zabýváme advokátními úschovami, které jsou v praxi velmi často používané, a to především při převodech nemovitostí. Pozornost je věnována také otázce jejich pojištění, jelikož se občas setkáváme s nesprávným...

číst více

reference

„Advokáti z K2 Legal nám vyhladili spoustu vrásek na čele, když jsme kupovali nemovitost. Bylo to trošku zamotané, hrálo se o čas a my si nevěděli moc rady. Naštěstí jsme byli v dobrých rukou. Vše se stihlo a my už bydlíme v novém domku. Tímto ještě jednou děkuji a jejich služby vřele doporučuji!“

Ing. Jan Kulda, Freelo.cz

„S JUDr. Michalem Kalenským jsem spolupracoval při prodeji obchodní společnosti a koupě nemovitosti. Byl jsem nadmíru spokojený s poskytnutými právními službami. Vždy se mi snažil vyhovět, pokud jsem potřeboval jeho rychlou reakci. Oceňuji především jeho profesionalitu podpořenou intuicí v řešených právních záležitostech. Jeho optimismus a jasný přístup k některým obtížným pasážím (při obchodních jednáních s partnery) mi pomáhal překonat některé pochybnosti v kauzách. Lidsky je jednání s ním velmi příjemné. Rád bych i nadále využíval jeho služeb a pomoci.“

Jaroslav Houžvička

„Spolupráce s K2 Legal byla výborná, oceňuji zejména profesionální, a hlavně lidský přístup. Potřeboval jsem asistenci při prodeji komerční nemovitosti, která nebyla zrovna jednoduchá. V mém případě bylo několik vlastníků, potýkal jsem se s ne zcela transparentní realitní kanceláří, a vše jsem potřeboval vyřešit na dálku ze zahraničí. Advokátní kancelář K2 Legal mi dodala jistotu a pocit kontroly nad situací. Prakticky mě všemi právními problémy provedli jako za ručičku. Zní to jako z reklamy, ale ano, bylo to k nezaplacení.“

Aleš Stavjaňa

„Na K2 Legal se vždy s důvěrou obracím, pokud se jedná o otázky spojené s právem nemovitostí nebo insolvencí. Oceňuji zejména jejich odbornost a schopnost pomoci i při složitých vyjednáváních. Služby K2 Legal mohu vřele doporučit.“

Vít Hruška

„S právní pomocí a revizí smluv při koupi bytu jsem byl spokojený. Vše proběhlo rychle a pružně, převod nemovitosti proběhl bez problémů.  Zvláště jsem si cenil srozumitelné komunikace ze strany JUDr. Kalenského, který se mnou vše probral bez zbytečných formalit a nesrozumitelného právnického žargonu. Ve srovnání s ostatními advokátními kancelářemi jsem byl příjemně překvapen vstřícnou a srozumitelnou komunikací. Služby advokátní kanceláře K2 Legal mohu doporučit.

Jan Hlaváč