S ČÍM VÁM POMŮŽEME

Nabízíme komplexní právní poradenství při koupi, prodeji, výstavbě či nájmu nemovitostí. Připravíme či zrevidujeme veškerou související smluvní dokumentaci. Poskytujeme též advokátní úschovy s pojištěním do 100 000 000 Kč. Klienty zastoupíme při jednání se smluvním partnerem, realitní kanceláří, finančním poradcem či přímo bankou. Provedeme klienty celým procesem spojeným s výstavbou nemovitosti od vydání územního rozhodnutí přes stavební povolení až po kolaudaci stavby. Zastupujeme klienty ve všech typech správních řízení včetně řízení před katastrálními či stavebními úřady. Zkušenosti máme rovněž s řešením sporů v oblasti nemovitostí, včetně sporů týkajících se uplatňování nároků z vad a sporů sousedských, v nichž zastupujeme klienty při jednání s protistranou a případně též ve správním či soudním řízení. V neposlední řadě zastupujeme klienty při jednání s SVJ či naopak poskytujeme právní služby ve prospěch SVJ a bytovým družstvům při správě nemovitostí a při jednání se členy.

Připravíme či posoudíme:

 • kupní smlouvy včetně smluv o převodu družstevních podílů
 • smlouvy o advokátní úschově
 • nájemní či pachtovní smlouvy
 • zástavní smlouvy
 • rezervační smlouvy
 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • smlouvy o hypotečním úvěru a související smluvní dokumentaci s bankou

Zpracujeme a zajistíme podání:

 • návrhů na vklad vlastnického, zástavního či jiného práva do katastru nemovitostí
 • daňových přiznání k dani z nemovitosti

Zastoupíme klienty:

 • při jednání se smluvním partnerem, jeho právním zástupcem, realitní kanceláří, osobou provádějící úschovu peněžních prostředků, finančním poradcem, bankou či pojišťovnou
 • při vyjednávání podmínek s developerem při koupi novostavby
 • v řízení před katastrálním úřadem
 • v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • ve vyvlastňovacím řízení
 • v řízení o odstranění (černých) staveb
 • v rámci řešení sporů při jednání s protistranou a případně ve správním, rozhodčím či soudním řízení– zejména spory týkající se reklamací a uplatňování nároků z vad nemovitostí (např. požadování slevy z kupní ceny, odstranění vady, odstoupení od smlouvy) a sousedské spory (například zasahuje-li sousedova stavba na Váš pozemek; spory o hranice pozemků; spory ohledně zřízení přístupu k nemovitosti přes cizí pozemky; pokud od sousedů na Váš pozemek proniká voda, kouř, pach, stín, hluk apod.)

Dále nabízíme:

 • advokátní úschovu peněz a dokumentů (peněžní prostředky jsou uschovány vždy na zvláštním bankovním účtu zřízeném pouze pro účel konkrétní advokátní úschovy, a to u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)
 • konzultace a upozornění na právní rizika při převodu nemovitostí, včetně právní prověrky nemovitostí (rovněž můžeme zprostředkovat prověření technického stavu nemovitostí)
 • poradenství při správě nemovitostí (včetně vymáhání pohledávek v rámci správy společenství vlastníků jednotek či bytového družstva)
 • příprava či změny stanov SVJ
 • zřízení věcných břemen, zástavních práv či předkupních práv
 • konzultace v oblasti spoluvlastnických vztahů

KOLIK VÁS TO BUDE STÁT

Odměna za právní služby je účtována zpravidla dle hodinové sazby 2 500 až 3 500 Kč bez DPH.
Bližší informace o účtování hodinovou sazbou jsou dostupné zde.

Orientační ceny některých úkonů

 • sepsání nebo kontrola kupní smlouvy – od 9 000 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola rezervační smlouvy – od 7 000 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola smlouvy o úschově – od 5 000 Kč bez DPH
 • příprava návrhu na vklad vlastnického práva – 2 000 Kč bez DPH
  (v ceně není zahrnut poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva ve výši 2 000 Kč)
 • sepsání nebo kontrola darovací smlouvy – od 5 000 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola darovací smlouvy se služebností doživotního užívání – od 7 000 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola nájemní, podnájemní či pachtovní smlouvy – od 7 500 Kč bez DPH

Konkrétní výše ceny je závislá mimo jiné na tom, zda a v jakém rozsahu bude mít Váš smluvní partner ke smlouvám připomínky a zda Vás budeme zastupovat při komunikaci a jednání ohledně obsahu smluv s Vaším smluvním partnerem, jeho právním zástupcem, realitní kanceláří, osobou provádějící úschovu peněžních prostředků, finančním poradcem či přímo bankou.

Pokud smluvní dokumentaci připraví Váš smluvní partner nebo realitní kancelář a my provádíme „pouze“ kontrolu
(tj. připomínkování a revize), cenově zpravidla neušetříte, neboť úprava „cizích“ dokumentů bývá mnohdy časově náročnější, než kdybychom tyto dokumenty připravovali sami.

Zvýhodněné BALÍČKY

BALÍČEK 1 – 12 000 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola kupní smlouvy
 • příprava nebo kontrola návrhu na vklad vlastnického práva
 • v ceně 1 hodina následných připomínek
BALÍČEK 2 – 15 000 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola kupní smlouvy
 • příprava nebo kontrola návrhu na vklad vlastnického práva
 • kontrola smlouvy o úschově (úschova není prováděna naší kanceláří)
 • pokud by měla advokátní úschovu zajišťovat naše kancelář, je možné současně využít zvýhodněný BALÍČEK 5
  (v tom případě se celková cena bude skládat z ceny za BALÍČEK 2 a BALÍČEK 5)
 • v ceně 1 hodina následných připomínek
BALÍČEK 3 – 18 000 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola kupní smlouvy
 • příprava nebo kontrola návrhu na vklad vlastnického práva
 • sepsání nebo kontrola rezervační smlouvy
 • v ceně 1 hodina následných připomínek
BALÍČEK 4 – 21 000 Kč bez DPH
 • sepsání nebo kontrola kupní smlouvy
 • příprava nebo kontrola návrhu na vklad vlastnického práva
 • sepsání nebo kontrola rezervační smlouvy
 • kontrola smlouvy o úschově (úschova není prováděna naší kanceláří)
 • pokud by měla advokátní úschovu zajišťovat naše kancelář, je možné současně využít zvýhodněný BALÍČEK 5
  (v tom případě se celková cena bude skládat z ceny za BALÍČEK 4 a BALÍČEK 5)
 • v ceně 1 hodina následných připomínek
BALÍČEK 5 – cena dle výše uschované částky
 • zajištění advokátní úschovy pro částku do 5 000 000 Kč včetně úschovy případných dokumentů a ověření podpisů
  na osobní schůzce – 7 000 Kč bez DPH
 • zajištění advokátní úschovy pro částku do 10 000 000 Kč včetně případných dokumentů a ověření podpisů
  na osobní schůzce – 9 000 Kč bez DPH
 • zajištění advokátní úschovy pro částku do 20 000 000 Kč včetně případných dokumentů a ověření podpisů
  na osobní schůzce – 15 000 Kč bez DPH
 • zajištění advokátní úschovy pro částku nad 20 000 000 Kč včetně případných dokumentů a ověření podpisů
  na osobní schůzce – dle individuální dohody
 • pokud je některou ze smluvních stran politicky exponovaná osoba, cena se navyšuje o 7 000 Kč bez DPH za každou takovou osobu
 • BALÍČEK 5 lze využít pouze v případě, že si současně zakoupíte BALÍČEK 2 nebo BALÍČEK 4
  (pokud máte zájem pouze o samostatnou advokátní úschovu, ceny jsou uvedeny níže)

Výše uvedené BALÍČKY nezahrnují poplatek za podání návrhu na vklad vlastnického práva v celkové výši 2 000 Kč.

Další právní služby nad rámec příslušného BALÍČKU jsou účtovány dle zvýhodněné hodinové sazby 2 000 Kč bez DPH.
Bližší informace o účtování hodinovou sazbou jsou dostupné zde.

Advokátní úschova

Níže uvedené ceny se uplatní v případě, že není využit žádný z výše uvedených zvýhodněných BALÍČKŮ.

Cena je závislá na výši uschované částky.

Naše advokátní kancelář účtuje odměnu vždy o 25 % nižší, než činí odměna notáře za úschovu totožné částky.
Minimální výše ceny za advokátní úschovu však činí 10 000 Kč bez DPH.

Výše odměny notáře je stanovena na základě notářského tarifu
(tj. položka C přílohy vyhlášky č. 196/2001 Sb., v platném a účinném znění) a lze ji zjistit na tomto místě.

V ceně je vždy zahrnuta i cena za úschovu příslušných dokumentů (např. kupní smlouva, návrh na vklad vlastnického práva
do katastru nemovitostí).

Sepsání smlouvy o advokátní úschově a příprava ostatních dokumentů potřebných pro účely úschovy jsou samozřejmě zahrnuty již v odměně a tyto úkony již nejsou klientovi dále účtovány. Klienti neplatí ani případné náklady
související se založením a vedením bankovního účtu.

Příklady cen naší kanceláře:
 • úschova částky do 4 000 000 Kč             cena: 10 000 Kč bez DPH
 • úschova částky do 6 000 000 Kč             cena: 11 700 Kč bez DPH
 • úschova částky do 8 000 000 Kč             cena: 14 700 Kč bez DPH
 • úschova částky do 10 000 000 Kč            cena: 17 700 Kč bez DPH
 • úschova částky do 15 000 000 Kč            cena: 21 450 Kč bez DPH

Cena advokátní úschovy v případě politicky exponovaných osob se zvyšuje o 50 % oproti běžné ceně za každou takovou osobu.

Související články

reference

„Advokáti z K2 Legal nám vyhladili spoustu vrásek na čele, když jsme kupovali nemovitost. Bylo to trošku zamotané, hrálo se o čas a my si nevěděli moc rady. Naštěstí jsme byli v dobrých rukou. Vše se stihlo a my už bydlíme v novém domku. Tímto ještě jednou děkuji a jejich služby vřele doporučuji!“

Ing. Jan Kulda, Freelo.cz

„S JUDr. Michalem Kalenským jsem spolupracoval při prodeji obchodní společnosti a koupě nemovitosti. Byl jsem nadmíru spokojený s poskytnutými právními službami. Vždy se mi snažil vyhovět, pokud jsem potřeboval jeho rychlou reakci. Oceňuji především jeho profesionalitu podpořenou intuicí v řešených právních záležitostech. Jeho optimismus a jasný přístup k některým obtížným pasážím (při obchodních jednáních s partnery) mi pomáhal překonat některé pochybnosti v kauzách. Lidsky je jednání s ním velmi příjemné. Rád bych i nadále využíval jeho služeb a pomoci.“

Jaroslav Houžvička

„Spolupráce s K2 Legal byla výborná, oceňuji zejména profesionální, a hlavně lidský přístup. Potřeboval jsem asistenci při prodeji komerční nemovitosti, která nebyla zrovna jednoduchá. V mém případě bylo několik vlastníků, potýkal jsem se s ne zcela transparentní realitní kanceláří, a vše jsem potřeboval vyřešit na dálku ze zahraničí. Advokátní kancelář K2 Legal mi dodala jistotu a pocit kontroly nad situací. Prakticky mě všemi právními problémy provedli jako za ručičku. Zní to jako z reklamy, ale ano, bylo to k nezaplacení.“

Aleš Stavjaňa

„Na K2 Legal se vždy s důvěrou obracím, pokud se jedná o otázky spojené s právem nemovitostí nebo insolvencí. Oceňuji zejména jejich odbornost a schopnost pomoci i při složitých vyjednáváních. Služby K2 Legal mohu vřele doporučit.“

Vít Hruška

„S právní pomocí a revizí smluv při koupi bytu jsem byl spokojený. Vše proběhlo rychle a pružně, převod nemovitosti proběhl bez problémů.  Zvláště jsem si cenil srozumitelné komunikace ze strany JUDr. Kalenského, který se mnou vše probral bez zbytečných formalit a nesrozumitelného právnického žargonu. Ve srovnání s ostatními advokátními kancelářemi jsem byl příjemně překvapen vstřícnou a srozumitelnou komunikací. Služby advokátní kanceláře K2 Legal mohu doporučit.

Jan Hlaváč