Změny v zákoně o evidenci skutečných majitelů

1. 11. 2022 | Korporace, SVJ

Novela zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů byla provedena zák. č. 245/2022 Sb. z důvodu nutnosti správného provedení tzv. IV. AML směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie. Novela nabyla účinnost dne 1.10.2022 a přináší řadu změn. Přehled těch nejdůležitějších představujeme v následujících odstavcích.

Mohlo by vás zajímat: Jak postupovat při likvidaci obchodní korporace?

Předně dochází k úpravě pojmu skutečný majitel v materiálním smyslu. Zákon již nebude pracovat s pojmem koncovým příjemce a osoba s koncovým vlivem. Nově je tak skutečný majitel definován jako každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání, přičemž zákon dále vymezuje skutečného majitele korporace, fundace, ústavu, obecně prospěšné společnosti nebo právního uspořádání.

Novela rovněž u vybraných subjektů upravuje vymezení tzv. náhradního skutečného majitele, které se uplatní u subjektů, u nichž se nedaří či nelze nalézt fyzickou osobou, která by byla skutečným majitelem v materiálním smyslu.

Novelou došlo k redukci subjektů, u kterých platila domněnka, že skutečného majitele nemají. Skutečného majitele tak nově mají např. politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů a společenství vlastníků jednotek.

Novela dále upravuje mechanismu automatického průpisu údajů do evidence skutečných majitelů z veřejných rejstříků a registru osob, kdy tento průpis bude u vybraných subjektů zajištěn bez nutnosti aktivity z jejich strany.

Novela obsahuje také řadu tzv. přechodných ustanovení. Podle těchto ustanovení mají subjekty, pro které platí, že nově mají skutečného majitele (např. SVJ, odborové organizace atd.), povinnost zajistit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely, aby platné údaje o jejich skutečném majiteli odpovídaly požadavkům dle účinného znění zákona o evidenci skutečných majitelů. Toto ustanovení dle našeho názoru míří především na situace, kdy bude proveden automatický průpis skutečného majitele, který však bude vycházet z neaktuálního záznamu v příslušném rejstříku či evidenci.

Obdobně mají ostatní evidující osoby povinnost zajistit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti novely soulad platných údajů o jejich skutečném majiteli s požadavky účinného znění zákona o evidenci skutečných majitelů.

Novela rovněž pro vybrané subjekty zavádí časově omezenou výjimku z povinnosti hradit soudní poplatek za první návrh na zápis do evidence skutečných majitelů, případně za další návrh, byl-li jemu předcházející návrh odmítnut.

Potřebujete pomoci se založením obchodní společnosti či s jinou problematikou týkající se obchodních korporací? Obraťte se na naši advokátní kancelář, která má v této oblasti bohaté zkušenosti.

Orientační ceník služeb v oblasti práva obchodních korporací.

Mohlo by vás zajímat: Jak postupovat při likvidaci obchodní korporace?

Kategorie

Nejnovější články

Plnění z vad při prodeji věci, jak stojí a leží

V přechozích článcích na téma nemovitosti jsme se pečlivě věnovali odpovědnosti za vady a následným právům z vadného plnění. Tento článek však není zaměřen jen na nemovitosti a dozvíte se vněm více o odpovědnosti za vady při prodeji a koupi věci, „jak stojí...

Oddlužení

Ocitli jste se v těžké finanční situaci, kdy nejste schopni splatit své peněžité dluhy? V takové situaci připadá v úvahu oddlužení (tzv. osobní bankrot). Existují dvě formy oddlužení, a to jednak v podobě plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty...

Odpovědnost za vady nemovitosti a praktické příklady – 4. díl

V tomto čtyřdílném seriálu jsme si stanovili za cíl přiblížit čtenářům otázku odpovědnosti za vady při převodu vlastnického práva k nemovitosti. V předchozích třech článcích jsme čtenářům vysvětlili základní pojmy a nabídli praktická doporučení, jak...