S ČÍM VÁM POMŮŽEME

V oblasti korporátního práva nabízíme našim klientům širokou škálu služeb. Podporu nabízíme jak společnostem s ručením omezeným či akciovým společnostem, tak i veřejným obchodním společnostem, družstvům včetně bytových družstev, nadacím, spolkům, společenstvím vlastníků jednotek, jakož i jednotlivým podnikatelům. Pomůžeme se založením obchodních společností a družstev nejen na území České republiky, ale též na území Německa, Rakouska nebo Chorvatska. Dále se zabýváme přeměnami obchodních společností, jako jsou fúze, rozdělení či změny právní formy. Nabízíme poradenství při restrukturalizaci či likvidaci obchodních společností a při akvizicích klientů (koupě závodů, podílů, akcií). Jsme připraveni zajistit i související daňové a účetní poradenství.

 • založení obchodní společnosti, družstva, spolku, nadace či jiných právnických osob (zejména zpracování společenských smluv, stanov a veškerých potřebných dokumentů včetně související komunikace s orgány veřejné moci) a jejich zápisy do veřejných rejstříků (zejm. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík)
 • konzultace v oblasti koncernů, holdingů a joint ventures
 • realizace přeměn obchodních korporací (fúze, rozdělení, převody jmění na společníka, změny právní formy)
 • restrukturalizace a likvidace obchodních společností – právní poradenství a příprava veškerých podkladů včetně výkonu funkce likvidátora
 • převody obchodních podílů a akcií
 • převody obchodních závodů (podniků)
 • akcionářské dohody
 • snížení či zvýšení základního kapitálu a vklady (příplatky) mimo základní kapitál
 • příprava smluv o výkonu funkce
 • příprava, svolání a realizace valných hromad a schůzí dalších orgánů společností a družstev
 • zajištění změn společenské smlouvy a stanov (změna sídla společnosti, změny v osobách společníků a členů orgánů společnosti)
 • podpora v insolvenčním řízení (reorganizace, konkurs)
 • zajištění živnostenského oprávnění
 • konzultace a právní služby v oblasti svěřenských fondů
 • příprava všeobecných obchodních podmínek a interních předpisů 
 • pomoc při přípravě smluv v rámci běžné podnikatelské činnosti (smlouvy o dílo, smlouvy o poskytování služeb, kupní smlouvy)

KOLIK VÁS TO BUDE STÁT

Odměna za právní služby je účtována zpravidla dle hodinové sazby 2 500 Kč až 3 500 Kč bez DPH.
Bližší informace o účtování hodinovou sazbou jsou dostupné zde.

ORIENTAČNÍ CENY NĚKTERÝCH ÚKONŮ:

 • Due diligence při akvizicích obchodních společností – od 70 000 Kč do 200 000 Kč bez DPH (dle struktury společnosti a v závislosti na charakteru interních a externích vztahů)
 • Realizace přeměn obchodních společností – od 80 000 Kč bez DPH (v závislosti na druhu společnosti a dle náročnosti požadované přeměny)
 • Smlouva o výkonu funkce – od 10 000 Kč bez DPH

Založení s.r.o.

a) standardní forma – od 15 000 Kč do 30 000 Kč bez DPH (v závislosti na rozsahu úpravy společenské smlouvy, resp. zakladatelské listiny)

b) zjednodušená forma10 000 Kč bez DPH (není umožněn nepeněžitý vklad do základního kapitálu, ale pouze peněžitý, společenská smlouva, resp. zakladatelská listina, obsahuje pouze povinné náležitosti předepsané zákonem (ostatní otázky se řídí právní úpravou)

Obě varianty zahrnují následující služby a náklady:

 • Příprava zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy
 • Účast u notáře při sepsání notářského zápisu
 • Náklady na sepsání notářského zápisu týkajícího se založení společnosti
 • Náklady na přímý zápis společnosti do obchodního rejstříku
 • Poplatek za ohlášení živnosti
 • Ověření podpisů
 • Příprava souvisejících dokumentů, jako je čestné prohlášení jednatele a souhlas s umístěním sídla společnosti
 • Zajištění výpisu z katastru nemovitostí a výpisu z evidence Rejstříku trestů

Cena nezahrnuje:

 • Náklady za pronájem sídla
 • Vklady společníků do základního kapitálu (dle potřeb s. r. o. – minimálně 1,- Kč/společník)
 • Náklady na účetní a daňové služby

LIKVIDACE:

Naše advokátní kancelář nabízí i služby v oblasti likvidací, kde se cenová nabídka pohybuje následovně:

 • Celková cena právních služeb se pohybuje obvykle od 30 000 Kč do 50 000 Kč bez DPH, a to v závislosti na právní formě právnické osoby, rozsahu či povaze její podnikatelské činnosti a na její ekonomické situaci.
 • Kromě odměny za právní služby je třeba vzít v úvahu zejména náklady na obchodní věstník, soudní poplatky související se zápisem do obchodního rejstříku a na archivační, účetní a daňové služby, které můžeme v případě zájmu zajistit.

Související články

Jak postupovat při likvidaci obchodní korporace?

V tomto příspěvku najdete základní informace a zjednodušené shrnutí postupu, které Vám mohou pomoci při likvidaci obchodní korporace (pro zjednodušení budeme dále používat pojem „korporace“). Každá likvidace však vyžaduje...

číst více

reference

„Spokojenost s celkovým, a hlavně profesionálním přístupem a rychlou komunikací.“

Jana Hosk

„Využít služeb pana JUDr. Michala Kalenského bylo v poslední době jedna z mých nejlepších rozhodnutí. Od začátku spolupráce byl jeho přístup velmi konstruktivní, profesionální a flexibilní, což mi velmi vyhovovalo. Oceňuji také jeho osobní přístup a hluboké znalosti v právní problematice. Určitě budu JUDr. Michala Kalenského doporučovat i ve svém okolí. 

Jiří Krofta – Sales Director CZ & SK Freudenberg PPD k.s.

„Při spolupráci s JUDr. Michalem Kalenským si především cením jeho právní erudovanosti, jeho flexibilního přístupu při řešení neobvyklých a velice specifických právních otázek a neposledně také vřelého a chápavého postoje ke svým klientům.

Jakub Klíma – filmový producent

Služby K2 Legal využívám již delší dobu. Oceňuji především profesionální a zároveň lidský přístup. Vždy rychle porozumí mým potřebám a navrhnou nejlepší řešení. Spolupráci vřele doporučuji.

Tomáš Fojt

Mám rád chytré a příjemné lidi. V K2 legal jsem se s takovými lidmi setkal a celý průběh spolupráce mohu hodnotit velmi pozitivně. Profesionální, příjemné, rychlé jednání, které mi pomohlo dotáhnout řešené věci do úspěšného konce. Děkuji!

Michal Špak